ការធានា

ឡៃសុនផ្តល់ជូនការធានាគុណភាពរយៈពេល ១ ឆ្នាំសម្រាប់ផលិតផលចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទិញរបស់អ្នកលើកលែងតែកត្តាមនុស្សនិងកម្លាំងធំ។ សម្រាប់ការថែរក្សាឱ្យកាន់តែប្រសើរត្រូវប្រាកដថាអ្នកលេងកំពុងប្រើនៅក្រោមកាលៈទេសៈធម្មតា (មិនលើសពី 16 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ) ។