ប្រវត្តិសាស្រ្ត

2021

បន្ត​ធ្វើការ

ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ ២០២០

ការផ្សាភ្ជាប់ប្រចាំឆ្នាំឈានដល់រាប់លាន

ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៧

ការផ្លាស់ប្តូររោងចក្រថ្មី

ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៥

ផលិតកម្មប្រចាំខែឈានដល់ ៣០០ ឈុត

ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៣

សាងសង់ដង្កូវ

តុលា ២២០០៨

លីសសុនចាប់ផ្តើមការិយាល័យ