ផ្លូវទំនាក់ទំនង

tel: +៨៦ ១៨៨១១៨៧៣៥៧៥ ឬ +៨៦ ១៨៨១៦៨២០៤៦៣

 whatsapp: +៨៦ ១៨៨១១៨៧៣៥៧៥ ឬ +៨៦ ១៨៨១៦៨២០៤៦៣

អ៊ីមែល៖ layson.suki@hotmail.com ឬ  layson.louise@hotmail.com

ការគាំទ្រ៖  layson.suki@hotmail.com ឬ layson.louise@hotmail.com

បន្ថែម៖ ៣ / ស្រីអគារលេខ ៤ សួនបច្ចេកវិទ្យាក្វាងឡុងលេខ ៣ ផ្លូវហ្សុងទៃលូកុនស្រុកក្វាងមីថ្មីក្រុងហ្សេនជិនក្វាងទុងប្រទេសចិន ៥១៨១០៧

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង